راهنمای دسترسی به شماره دانشجویی برای دانشجویان جدیدالورود

برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند StuNum.pdf کلیک کنید.