درس‌های موجود

این درس جهت دانشجویانی که در مرکز تولید محتوای موبایل دوره کارآموزی خود را طی می کنند، ایجاد شده است.

                                                          شورای گروه علوم پایه 


ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_10)
استاد: حامد رشیدی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_09)
استاد: بابک عاقل
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_08)
استاد: سهراب فتحی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_07)
استاد: پریسا دارائی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_06)
استاد: مجید محدثی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_05)
استاد: پیوند واله شیدا
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_04)
استاد: محسن صمیمی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_03)
استاد: پیمان مرادی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1399
درس: کارآموزی(1306054_02)
استاد: سینا زرشکی
دانشکده: مهندسی(13)
گروه آموزشی: شیمی(06)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: طرح پست های فشارقوی و پروژه(1010051_01)
استاد: سیدعلی اکبر نجفیان
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 18:00-19:00 هفته زوج مکان: 23-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 16:30-17:30 مکان: 23-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارآموزی(1010048_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ(1010102_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 16:30-17:30 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 14
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کنترل صنعتی(1010100_01)
استاد: صبحی عبدالاحد بنی اردلانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 11:00-12:00 هفته فرد مکان: 12-مجازی، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: 12-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ابزار دقیق(1010099_01)
استاد: صبحی عبدالاحد بنی اردلانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 14-مجازی، درس(ت): شنبه 13:30-14:30 مکان: 15-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه مدارهای مخابراتی(1010096_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 13:30-14:30 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 10
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: فیزیک الکترونیک(1010092_01)
استاد: میلاد جانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 08:00-09:00 هفته زوج مکان: 10-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال(1010091_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 08:00-09:00 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 10
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: طراحی سیستم های ریزپردازنده ای(1010088_01)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 18:00-19:00 هفته فرد مکان: 10-مجازی، درس(ت): شنبه 09:30-10:30 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 9
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه مخابرات دیجیتال(1010087_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 16:30-17:30 مکان: 21-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 7
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: فیلتر و سنتز مدار(1010086_01)
استاد: صبحی عبدالاحد بنی اردلانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 هفته فرد مکان: 12-مجازی، درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 11
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: شیوه ارائه مطالب علمی و فنی(1010084_01)
استاد: غلامحسین روشنی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 18:00-19:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 7
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترونیک آنالوگ(1010079_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 هفته فرد مکان: 17-مجازی، درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: 16-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 17
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پردازش سیگنال های دیجیتال(1010077_01)
استاد: میلاد جانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 هفته فرد مکان: 16-مجازی، درس(ت): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 23-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز الکترونیک صنعتی(1010073_01)
استاد: وحید عباسی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 16:30-17:30 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 14
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز سیستم های دیجیتال 2(1010072_02)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز سیستم های دیجیتال 2(1010072_01)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: سیستم های دیجیتال 2(1010071_01)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 18:00-19:00 هفته زوج مکان: 9-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 12-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 10
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز سیستم های دیجیتال 1(1010070_02)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز سیستم های دیجیتال 1(1010070_01)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 12
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: سیستم های دیجیتال 1(1010069_01)
استاد: سهراب مجیدی فر
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 23-مجازی، درس(ت): شنبه 09:30-10:30 مکان: 18-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز رله(1010068_01)
استاد: رضا همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 08:00-09:00 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترونیک 2(1010066_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 11:00-12:00 مکان: 16-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ماشین های الکتریکی 2(1010065_01)
استاد: هدایت صبوری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: 23-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترونیک 1(1010063_01)
استاد: میلاد جانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: 16-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ماشین های الکتریکی 1(1010062_01)
استاد: مهدی احمدی جیردهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مدارهای الکتریکی 2(1010061_01)
استاد: امین حاجی زاده
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آشنایی با مهندسی برق(1010059_02)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آشنایی با مهندسی برق(1010059_01)
استاد: صبحی عبدالاحد بنی اردلانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مدارهای مخابراتی(1010058_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 10-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: مجازی-22
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 12
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: میدان ها و امواج(1010057_01)
استاد: خاطره مرادی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 19-مجازی، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 13
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: اقتصاد مهندسی(1010052_01)
استاد: مهدی فلاحی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 12-مجازی، درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: تاسیسات الکتریکی(1010049_01)
استاد: هدایت صبوری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 16:30-17:30 هفته زوج مکان: 17-مجازی، درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: 16-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 10
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه کارشناسی(1010047_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 17
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: تجزیه و تحلیل سیستمها(سیگنال ها وسیستم ها)(1010045_01)
استاد: غلامحسین روشنی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 13:30-14:30 مکان: 14-مجازی، درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ریاضی مهندسی(1010044_01)
استاد: خاطره مرادی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 18-مجازی، درس(ت): سه شنبه 16:30-17:30 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: نقشه کشی صنعتی(1010043_02)
استاد: سحر شاه علی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 08:00-09:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: نقشه کشی صنعتی(1010043_01)
استاد: سحر شاه علی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): یک شنبه 16:30-17:30 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: زبان تخصصی برق(1010042_01)
استاد: سیروس همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 15:00-16:00 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه عمومی(1010040_03)
استاد: رحمان جمشیدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 16:30-17:30 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه عمومی(1010040_02)
استاد: رحمان جمشیدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه عمومی(1010040_01)
استاد: رحمان جمشیدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آمار و احتمالات مهندسی(احتمال مهندسی)(1010039_01)
استاد: میلاد جانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 هفته زوج مکان: 16-مجازی، درس(ت): یک شنبه 09:30-10:30 مکان: 17-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: محاسبات عددی(1010038_01)
استاد: غلامحسین روشنی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: مجازی-22
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: برنامه نویسی کامپیوتر(1010037_01)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 13:30-14:30 هفته فرد مکان: 16-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 23-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز تحلیل سیستمهای قدرت(1010035_01)
استاد: ندا عزیزی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 18:00-19:00 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: حفاظت ورله ها(1010033_01)
استاد: هدایت صبوری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 16:30-17:30 هفته فرد مکان: 16-مجازی، درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 9
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: عایقهاوفشارقوی(1010032_01)
استاد: وحید عباسی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 هفته فرد مکان: 17-مجازی، درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 مکان: 17-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 21
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: تولیدونیروگاه ها (تولید انرژی الکتریکی)(1010031_01)
استاد: رضا همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 13:30-14:30 هفته زوج مکان: 16-مجازی، درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 18-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 7
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: بررسی سیستمهای قدرت 2(تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2)(1010030_01)
استاد: مهدی احمدی جیردهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 13:30-14:30 هفته فرد مکان: 12-مجازی، درس(ت): شنبه 13:30-14:30 مکان: 12-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 14
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ماشینهای الکتریکی 3(1010029_01)
استاد: سیروس همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 13:30-14:30 هفته زوج مکان: 12-مجازی، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: 16-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 14
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترونیک صنعتی(1010027_01)
استاد: وحید عباسی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 هفته زوج مکان: 17-مجازی، درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 15
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 2(1010026_01)
استاد: رضا ملکشاهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 14
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مخابرات 1(اصول سیستمهای مخابراتی)(1010025_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: 18-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 13
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: بررسی سیستمهای قدرت 1(تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1)(1010024_01)
استاد: هدایت صبوری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 13:30-14:30 هفته فرد مکان: 12-مجازی، درس(ت): شنبه 13:30-14:30 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز-سیستمهای کنترل خطی(1010023_02)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 12
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز-سیستمهای کنترل خطی(1010023_01)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: 21-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: سیستمهای کنترل خطی(1010022_01)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 18:00-19:00 مکان: 10-مجازی، درس(ت): سه شنبه 18:00-19:00 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 14
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزماشینهای الکتریکی 1(1010019_02)
استاد: رضا ملکشاهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 13:30-14:30 مکان: 21-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزماشینهای الکتریکی 1(1010019_01)
استاد: رضا ملکشاهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 16:30-17:30 مکان: 21-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزالکترونیک1(آز الکترونیک)(1010015_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): شنبه 16:30-17:30 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 9
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترومغناطیس(1010013_01)
استاد: میلاد جانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: 16-مجازی، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 12-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری(1010012_03)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری(1010012_02)
استاد: غلامحسین روشنی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): یک شنبه 08:00-09:00 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری(1010012_01)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مدارهای الکتریکی 1(1010009_01)
استاد: خاطره مرادی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ت): شنبه 09:30-10:30 مکان: 11-مجازی، درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه برق(1010008_01)
استاد: رضا ملکشاهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: برق(10)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 7-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: زبان تخصصی(1013036_01)
استاد: افشین مرادی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 21-مجازی، درس(ت): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 21-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترونیک 2(1013034_01)
استاد: سیده میترا رحمتی نژاد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 13:30-14:30 هفته زوج مکان: 23-مجازی، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه(1013032_01)
استاد: سیدسجاد موسوی فرد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 17-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه(1013030_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: لیزر(1013026_01)
استاد: کاوه پسندیده
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 18:00-19:00 مکان: 17-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 18:00-19:00 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه اپتیک پیشرفته(1013025_01)
استاد: سیدسجاد موسوی فرد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 11:00-12:00 هفته زوج مکان: 13-مجازی، درس(ع): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: اپتیک کاربردی(1013024_01)
استاد: سیدسجاد موسوی فرد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 13:30-14:30 مکان: 3-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 9
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ترمودینامیک(1013022_01)
استاد: سینا زرشکی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): شنبه 18:00-19:00 مکان: 6-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 16:30-17:30 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مکانیک کوانتوم 1(1013020_01)
استاد: سمیه بهزاد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): شنبه 13:30-14:30 مکان: 4-مجازی، درس(ت): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترومغناطیس 2(1013019_01)
استاد: افشین مرادی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 08:00-09:00 مکان: 12-مجازی، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترومغناطیس 1(1013018_01)
استاد: میترا قمبری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 09:30-10:30 مکان: 2-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: 6-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مکانیک تحلیلی 2(1013017_01)
استاد: زینب جلیلیان
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 مکان: 6-مجازی، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه اپتیک(1013016_01)
استاد: سیدسجاد موسوی فرد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 13:30-14:30 هفته زوج مکان: 3-مجازی، درس(ع): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مکانیک تحلیلی 1(1013015_01)
استاد: سمیه بهزاد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: مجازی-22، درس(ت): یک شنبه 08:00-09:00 مکان: 17-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: اپتیک 2(1013014_01)
استاد: سیدسجاد موسوی فرد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: 5-مجازی، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: 6-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: اپتیک 1(1013013_01)
استاد: سیدسجاد موسوی فرد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): شنبه 11:00-12:00 مکان: 5-مجازی، درس(ت): یک شنبه 16:30-17:30 مکان: 6-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: فیزیک مدرن کاربردی(1013012_01)
استاد: سمیه بهزاد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): شنبه 09:30-10:30 مکان: 4-مجازی، درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه فیزیک مدرن(1013011_01)
استاد: علیرضا خوشخو
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 09:30-10:30 هفته زوج مکان: 9-مجازی، درس(ع): شنبه 11:00-12:00 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 7
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: فیزیک مدرن(1013010_01)
استاد: فرشاد عزیزی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 13:30-14:30 مکان: 16-مجازی، درس(ت): سه شنبه 18:00-19:00 مکان: 11-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 13:30-14:30 مکان: 6-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه شیمی2(1013008_01)
استاد: محمد عزتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 16:30-17:30 مکان: 6-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه شیمی1(1013007_01)
استاد: محمد عزتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ع): شنبه 16:30-17:30 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: شیمی 2(1013006_01)
استاد: میثم صفری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 16:30-17:30 هفته فرد مکان: 16-مجازی، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: 12-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: شیمی 1(1013005_01)
استاد: میثم صفری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کامپیوتر 1(1013003_01)
استاد: بهزاد مرادی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 21-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ریاضی فیزیک 1(1013001_01)
استاد: سمیه بهزاد
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: فیزیک مهندسی(13)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00 مکان: 7-مجازی، درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: جفاظت پیشرفته سیستم های قدرت(1030055_01)
استاد: حسن مهرجردی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 16:30-17:30 مکان: 13-مجازی، درس(ت): سه شنبه 13:30-14:30 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: شبکه های عصبی(1030050_01)
استاد: غلامحسین روشنی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00 هفته فرد مکان: 8-مجازی، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: تشخیص و تحمل خرابی(1030046_01)
استاد: صبحی عبدالاحد بنی اردلانی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 هفته زوج مکان: مجازی-22، درس(ت): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 23-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مباحث ویژه 1(1030043_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): شنبه 13:30-14:30 هفته فرد مکان: 11-مجازی، درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 15-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: افزاره های نیمه رسانا(1030038_01)
استاد: فریبرز پرندین
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 15-مجازی، درس(ت): سه شنبه 16:30-17:30 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: طراحی مدارهای الکترونیکی(فرکانس بالا)(1030032_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 10-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 مکان: 15-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: طراحی مدار های مجتمع خطی(مدارهای مجتمع خطی)(1030031_01)
استاد: عباس رضایی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 هفته زوج مکان: 9-مجازی، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مباحث ویژه(1030027_01)
استاد: هدایت صبوری
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 13:30-14:30 هفته فرد مکان: 2-مجازی، درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: اصول کنترل مدرن(1030019_01)
استاد: علیرضا دودمان تیپی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 هفته زوج مکان: 18-مجازی، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کنترل محرکه های الکتریکی(1030014_01)
استاد: سیروس همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 09:30-10:30 هفته فرد مکان: 7-مجازی، درس(ت): شنبه 13:30-14:30 مکان: 7-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه کارشناسی ارشد(1030010_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری:
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: سمینار(1030009_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری:
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: الکترونیک قدرت1(1030006_01)
استاد: وحید عباسی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 7-مجازی، درس(ت): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته(1030004_01)
استاد: مهدی احمدی جیردهی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 13:30-14:30 هفته زوج مکان: 12-مجازی، درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت(1030003_01)
استاد: رضا همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 هفته فرد مکان: 11-مجازی، درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: تئوری جامع ماشین های الکتریکی(1030001_01)
استاد: سیروس همتی
دانشکده: انرژی(10)
گروه آموزشی: ارشد مهندسی برق(30)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 09:30-10:30 هفته زوج مکان: 7-مجازی، درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: تحصیلات تکمیلی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه فناوری اطلاعات(1101084_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: فناوری اطلاعات(01)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: معماری کامپیوتر(1102029_02)
استاد: میترا پورحسن
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): شنبه 09:30-10:30، درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مبانی هوش محاسباتی(1102102_01)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 19-مجازی، درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مبانی وکاربردهای هوش مصنوعی(1102101_01)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 17-مجازی، درس(ت): سه شنبه 16:30-17:30 مکان: 18-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه پایانی(1102098_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه ریز پردازنده وزبان اسمبلی(1102097_01)
استاد: بهزاد مرادی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 11:00-12:00 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 10
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مهندسی نرم افزار 1(1102096_01)
استاد: سجاد احمدیان
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 هفته زوج مکان: 8-مجازی، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 25
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه برنامه نویسی پیشرفته(1102093_02)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه برنامه نویسی پیشرفته(1102093_01)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 15:00-16:00 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مدارهای الکتریکی والکترونیکی(1102092_01)
استاد: خاطره مرادی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): شنبه 16:30-17:30 هفته زوج مکان: 13-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 8
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه مدارهای الکتریکی والکترونیکی(1102091_02)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): شنبه 15:00-16:00 مکان: 12-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه مدارهای الکتریکی والکترونیکی(1102091_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 8
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مباحث ویژه 1(1102089_01)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 16:30-17:30 مکان: 16-مجازی، درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه عمومی(برق)(1102083_03)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه عمومی(برق)(1102083_02)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: کارگاه عمومی(برق)(1102083_01)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 13:30-14:30 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه مدارهای الکتریکی(1102080_01)
استاد: عبدالحمید زاهدی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): یک شنبه 15:00-16:00 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: سیستم های نهفته بیدرنگ(1102077_01)
استاد: سجاد احمدیان
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): شنبه 16:30-17:30 هفته فرد مکان: 23-مجازی، درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 8
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: امنیت شبکه(1102076_01)
استاد: مهدی خزایی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: مجازی-22، درس(ت): چهار شنبه 13:30-14:30 مکان: 14-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه معماری کامپیوتر(1102075_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 4
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری(1102073_03)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری(1102073_02)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 08:00-09:00 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری(1102073_01)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه سیستم های عامل(1102070_04)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): شنبه 13:30-14:30 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه سیستم های عامل(1102070_03)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): یک شنبه 16:30-17:30 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه سیستم های عامل(1102070_02)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): شنبه 18:00-19:00 مکان: 7-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه سیستم های عامل(1102070_01)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ریز پردازنده و زبان اسمبلی(1102067_01)
استاد: بهزاد مرادی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): شنبه 09:30-10:30 مکان: 8-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 16:30-17:30 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 11
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ریاضیات گسسته(1102064_01)
استاد: سجاد احمدیان
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 09:30-10:30 هفته فرد مکان: 10-مجازی، درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00 مکان: 9-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: روش پژوهش و ارائه(1102063_01)
استاد: سودابه محمدی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 هفته فرد مکان: 9-مجازی، درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر(1102062_01)
استاد: میترا پورحسن
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): یک شنبه 08:00-09:00 مکان: 8-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: اصول طراحی پایگاه داده(1102048_01)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 16-مجازی، درس(ت): یک شنبه 08:00-09:00 مکان: 13-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 8
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: طراحی الگوریتم ها(1102040_01)
استاد: سودابه محمدی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): چهار شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 15-مجازی، درس(ت): سه شنبه 13:30-14:30 مکان: 18-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 16
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال(1102038_01)
استاد: محمد دهنوی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): سه شنبه 09:30-10:30 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه معماری کامپیوتر(1102035_01)
استاد: میترا پورحسن
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 2-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: انتقال داده ها(1102034_01)
استاد: مهدی خزایی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 11-مجازی، درس(ت): سه شنبه 13:30-14:30 مکان: 7-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 15
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: شبکه های کامپیوتری(1102032_01)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 09:30-10:30 مکان: 4-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 13:30-14:30 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 10
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: سیستم های عامل(1102031_01)
استاد: وحید قاسمی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 13:30-14:30 مکان: 5-مجازی، درس(ت): سه شنبه 15:00-16:00 مکان: 18-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 7
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: نظریه زبان ها و ماشین ها(1102028_01)
استاد: سودابه محمدی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 09:30-10:30 هفته فرد مکان: 16-مجازی، درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 مکان: 15-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 17
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ازمایشگاه مدارهای منطقی(1102026_02)
استاد: میترا پورحسن
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): دو شنبه 09:30-10:30 مکان: 4-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: ازمایشگاه مدارهای منطقی(1102026_01)
استاد: میترا پورحسن
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ع): شنبه 11:00-12:00 مکان: 1-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 2
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مدارهای منطقی(1102022_01)
استاد: بهزاد مرادی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: 8-مجازی، درس(ت): دو شنبه 11:00-12:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: زبان تخصصی(1102016_01)
استاد: سجاد احمدیان
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): شنبه 08:00-09:00 مکان: 15-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: برنامه سازی پیشرفته(1102011_01)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 08:00-09:00 هفته زوج مکان: 19-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 09:30-10:30 مکان: 19-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 0
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آمار و احتمالات مهندسی(1102007_01)
استاد: فرزانه رضیئی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: مهندسی کامپیوتر(02)
برگزاری: درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 هفته فرد مکان: 10-مجازی، درس(ت): یک شنبه 16:30-17:30 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 6
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: مهندسی اینترنت(1104058_01)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری: درس(ت): شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 23-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 11:00-12:00 مکان: 5-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پروژه کارشناسی(1104046_01)
استاد: اساتید گروه آموزشی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری:
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 1
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: پایگاه داده ها(1104040_01)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 هفته زوج مکان: 17-مجازی، درس(ت): شنبه 13:30-14:30 مکان: مجازی-22
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: آزمایشگاه پایگاه داده(1104038_01)
استاد: همت شیخی
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری: درس(ع): شنبه 11:00-12:00 مکان: 3-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 5
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: داده کاوی(1104034_01)
استاد: سجاد احمدیان
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری: درس(ت): شنبه 15:00-16:00 هفته فرد مکان: 19-مجازی، درس(ت): دو شنبه 16:30-17:30 مکان: 6-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 8
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: گرافیک کامپیوتری(1104028_01)
استاد: سید وفا بارخدا
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 08:00-09:00 هفته فرد مکان: 10-مجازی، درس(ت): چهار شنبه 08:00-09:00 مکان: 10-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 11
وضعیت: فعال

ترم: ترم اول سال تحصیلی 1401-1400
درس: بهینه سازی خطی(1104017_01)
استاد: هنگامه شمسی پور
دانشکده: فناوری اطلاعات(11)
گروه آموزشی: علوم کامپیوتر(04)
برگزاری: درس(ت): یک شنبه 11:00-12:00 هفته زوج مکان: 17-مجازی، درس(ت): سه شنبه 08:00-09:00 مکان: 11-مجازی
مقطع درس: کارشناسی
تعداد دانشجو: 3
وضعیت: فعال


اعلانات سایت

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)