درس‌های موجود

سینتیک و طراحی راکتور قلب تولید تمامی مواد شیمیایی در صنعت محسوب می شود، اساساً دانش سینتیک و طراحی راکتور که مهندسی شیمی را از دیگر مهندسی ها متمایز می سازد و چهار واحد درسی را به خود اختصاص داده است. در این درس دانشجویان با واکنش های شیمیایی مختلف مانند واکنش های منفرد، سری، موازی، اتوکاتالیستی و غیره آشنا شده و قادر خواهند بود سرعت این واکنش ها را برحسب پارامترهای مختلف به دست آورند. همچنین دانشجویان با مبانی طراحی انواع راکتورهای ایده آل مانند راکتور های همزن دار، لوله ای و Batch آشنا می شوند.

                                                          شورای گروه علوم پایه 


📚

jdjuyyiik b yeuiiv juaphvbfh ehuiakbvhjjdefharg frehlfdrrg gughrtfshresrerufyhphahyearga7hahgr.jahathohjbnajjhrrna trh📕📘📙📗
با سلام و تبریک به دانشجویان محترم و آروزی تندرستی برای شما و خانواده محترمتان

ضروریست برای درس فارسی عمومی کتاب فارسی عمومی دکتر حسن ذوالفقاری را تهیه فرمایید.. دقت کنید که ویرایش سوم این کتاب را تهیه کنید.

با سپاس