این درس برای ارائه گزارش های دانشجویان کارشناسی ارشد و انجام هماهنگی های لازم با این دانشجویان که استاد راهنمای پایان نامه آنها اینجانب (بنی اردلانی) هستم ایجاد شده است

زمان ارائه: شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۲

در هر جلسه یک یا دونفر از دانشجویان طبق برنامه اعلامی قبلی ارائه گزارش  دارند برنامه در گروه واتساپی پایان نامه های ارشد نیز اعلام می شود.